BANASHAK
Teresa Wanda
BYRNE
Richard Joseph
27 Nov 1951
O
57