BRAY
Hattie Holt
WOOD
William Henry
25 Nov 1915
I
3