ZIMMERMAN
Rose Anna
VOLZ
George Anthony
26 Nov 1942
M
270