BOWER
Jane Frances
SYBILRUD
James Kildahl
26 Jan 1952
O
76