JOHNSON
Gladys I
STANKEY
Irvin C
27 Feb 1938
L
392