HOFELD
Carlie B
GATES
Herman E
30 November 1893
D
194