JAHNKE
Johanna Louise
KRAUSE
G Herman
22 May 1887
B
277