HOYE
John
1866
1941
St. Ann's Catholic
Row 5-1-8
North