BRADLEY
Mary
Nov. 22, 1911
St. Ann's Catholic
No Marker. Argus, Nov. 29, 1911.