Betchwars
Rosemary Elizabeth
16 November 1930
E
185
5