Stoltz
Alice M. aka Alice M. Stolz
6925
166
4
1953