Waseca Radical
5
3
1897
September
15
Edward A. White; Margaret Tallon
Marriage
White, Tallon
Waseca