SUNDE
Tina Caroline O.
JOHNSON
Charles P.
8 November 1877
A
308