OLSDATHER
Olena
MATTSON
Elias
26 September 1877
A
302