MANTHEY
Dorothy L
BITTNER
Alvin W
19 Nov 1941
M
142