PROEHL
Lydia
BREILEIN
Edward Carl
26 Aug 1924
J
414