GOLTZ
Esther Dorothy
WEGNER
Arnie O
25 Nov 1920
J
33