RADTKE
Emma C
WAKNITZ
August F
10 November 1920
J
23