EMPEY
Olive Irene
STAFFORD
Charles Blaine
29 Nov 1917
I
288