RADKE
Magdalena W
SCHOENROCK
Charles Otto
19 Oct 1916
I
142