ABRAHAM
Emma L.
SILKEY
Henry
18 November 1903
G
19