MITTELSTAEDT
Erna M
RISTO
Herman F
3 Nov 1927
K
85