PAULSON
Caroline J
NELSON
Everett M
25 Sep 1947
N
169