FOGARTY
Elva M
KETCHUM
Charley C
28 Nov 1917
I
400