MASOURICK
Hazel O
HAENSEL
Edward J
30 Nov 1911
H
203