KLUENDER
Martha
EICHHORST
Frederick W
2 Nov 1899
F
13