JENSEN
Arlettie Mae
BRYNJULFSON
Godfrey B
16 September 1916
I
125