LIBBY
Sarah Jane
SHANNON
N. John
26 December 1867
A
99