KEBERLA
Anna
SCHRAMSKI
Anthony
10 February 1891
B
423