KRASSIN
Emma
POMMERENING
Theodore
29 Jan 1879
B
30