BUSHO
Bertha
HOCHSCHILD
Fred
13 September 1886
B
257