KAISER
Sophia Anna Sara
1888
1916
Ebenezer Evangelical
4
Row 1