KAHNKE
Vincent J.
1891
1944
St. Ann's Catholic
Row 10-1-B
North