GATES
Newton (Father)
1833
1872
Alma City
Row 2, Lot 2
7